Privacyreglement – Krachtige-ik

Versie: okt2020

Joyce Verhaegh, eigenaar van Praktijk Krachtige-ik gevestigd aan de Hogeweg 3 te Melderslo, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 75600005, vindt de bescherming van uw persoonsgegevens ontzettend belangrijk. In dit privacyreglement wil Joyce Verhaegh heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met de persoonsgegevens waarover zij ten behoeve van Praktijk Krachtige-ik beschikt. Zij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met aan haar verstrekte persoonsgegevens. Joyce Verhaegh, Integratief KinderCoach & Kindercounselor bij Praktijk Krachtige-ik, houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt het volgende met zich mee;

 

 • Praktijk Krachtige-ik verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind voor de diensten die u afneemt in het kader van Integratieve Kindercoaching & -Counseling, en/of omdat u deze gegevens heeft verstrekt.

Onderstaand vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor -en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezinssamenstelling
 • Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen/geobserveerd
 • Overige persoonsgegevens die u schriftelijk en/of mondeling vertrekt
 • Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Conform de wettelijke eis, zoals is beschreven in de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst) wordt door Praktijk Krachtige-ik per cliënt  een dossier aangelegd. Hierin worden de persoonsgegevens vastgelegd. Ook worden per sessie de doelen en procesinterventies vastgelegd om de voortgang van de behandeling te kunnen waarborgen.

De behandelend Integratieve KinderCounselor heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Zij  heeft als enige toegang tot uw dossier en draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen alleen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij het doorverwijzen naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt enkel en alleen met uw toestemming.
 • Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale consultatie
 • Voor facturatie en financiële administratie
 • Om contact met u op te nemen via telefoon of mail, indien dit nodig is in het kader van de dienstverlening
 • Om u verder te informeren over bijzonderheden, bijvoorbeeld het wijzigen van diensten
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

Beveiliging van uw gegevens draag ik zorg voor (dat):

 • Passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Passende technische en organisatorisch maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; uitwisseling met andere partijen vindt alleen plaats na toestemming van u;
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, een verwerkersovereenkomst wordt gesloten om te zorgen dat ook dan privacy van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
 • Het op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop te wijzen en deze te respecteren.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via joyce@krachtige-ik.nl

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 • Clientdossiers worden gedurende 20 jaar bewaard, conform artikel 454 van het Burgerlijk Wetboek 7.
 • Filmopnames worden maximaal een jaar na opname bewaard.
 • Facturatiegegevens worden gedurende 7 jaar bewaard, conform de eisen van de Belastingdienst.

Gegevens verstrekken aan derden

Krachtige-Ik zal de persoonsgegevens van haar gebruikers uitsluitend met uw toestemming verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wijziging van deze privacyverklaring

Praktijk Krachtige-ik behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in oktober 2020.

 

Joyce Verhaegh, Integratief Kindercoach & -counselor bij Praktijk Krachtige-ik te Horst aan de Maas is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen of opmerkingen heeft, kunt u hiervoor contact opnemen via Joyce@krachtige-ik.nl